Korporatīvās sociālās atbildības politika

BR-Kiveres***

AS “Būvuzņēmums Restaurators”

Korporatīvās sociālās atbildības politika

***

Politikas mērķis


Izstrādāt un īstenot akciju sabiedrības “Būvuzņēmums Restaurators” darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes korporatīvās sociālās atbildības (turpmāk – KSA) jomā, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Pamatprincipi


 

 1. KSA aktivitāšu izvēlei jāatbilst AS “Būvuzņēmums Restaurators” vērtībām (Atbildība, Efektivitāte, Atvērtība), un to īstenošanā tiek iesaistīti uzņēmuma darbinieki un sabiedrība.
 1. AS “Būvuzņēmums Restaurators” īsteno KSA šādās formās:
 • kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 • informēšana un izglītošana;
 • ieinteresēto pušu iesaiste;
 • stipendijas un prakses vietas;
 • izpēte un attīstība;
 • ziedojumi un dāvinājumi.
 1. Lai atbalstītu KSA labo praksi un veicinātu sabiedrības labklājības paaugstināšanu, uzņēmums savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:
 • Zinātne un izglītība.

Veicinot zinātnes un izglītības attīstību restaurācijas un būvniecības nozarēs, tiek īstenoti šādi uzdevumi:

 • veicināt jauniešu interesi par mācību priekšmetiem, kas saistīti ar restaurāciju, amatniecību un būvniecību, kā arī inženiertehniskajām profesijām;
 • atbalstīt jauniešu izcilību zinātņu jomās, kas saistītas ar restaurāciju, profesionālo amatniecību un būvniecību;
 • papildināt un paplašināt vidējās un augstākās izglītības mācību bāzi pasniedzējiem ar uzņēmuma pieredzi un mācību materiāliem;
 • atbalstīt restaurācijas un būvniecības nozaru mācībspēku pētniecisko un zinātnisko darbību;
 • veicināt jauniešu interesi par amatniecību, restaurācijas un būvniecības nozarēm, kā arī profesionālo darbību tajās.
 • Sabiedrības izglītošana par restaurācijas un būvniecības nozarēm, kā arī profesionālo amatniecību.

Sabiedrības izglītošana par restaurācijas un būvniecības nozarēm, kā arī profesionālo amatniecību, ir viena no AS “Būvuzņēmums Restaurators” korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. Sadarbībā ar izglītības iestādēm un institūcijām, kā arī nozares ekspertiem tiek īstenoti izglītības projekti, lai veicinātu sabiedrības, jauniešu, studentu, amatnieku un citu ieinteresēto grupu informēšanu un izglītošanu.

 • Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

AS “Būvuzņēmums Restaurators” veic plašu darbību kompleksu sadarbībā ar dažādām iesaistītajām un ieinteresētājām pusēm, lai veicinātu kultūrvēsturiskā mantojuma un arhitektūras pieminekļu saglabāšanu Latvijā, kā arī ārpus tās.

 • Vides aizsardzība.

Vides aizsardzības jomā AS “Būvuzņēmums Restaurators” īsteno šādas KSA aktivitātes:

 • veicina tīrākas ražošanas pamatprincipu piemērošanu visos ar uzņēmuma darbību saistītajos procesos, kuriem var būt ietekme uz vidi;
 • darbinieku un plašas sabiedrības vides apziņas paaugstināšanas nolūkā organizē aktivitātes, kas veicina “zaļo domāšanu”.
 • Sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem.

AS “Būvuzņēmums Restaurators” veicina sabiedrības dzīves kvalitātes celšanu un ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas veido drošu darba vidi, atbalsta līdzdalību darba un dzīves apstākļu nodrošināšanā darbiniekiem, tādējādi arī sabiedrībai kopumā.

 1. KSA politikas ietvaros un atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, AS “Būvuzņēmums Restaurators” izvēlas iesaistīties tādās aktivitātēs, kuras atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:
 • atbilst uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu;
 • atbilst uzņēmuma darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu aktualitātēm;
 • sniedz būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas atbalsta programmas;
 • veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī uzņēmuma darbinieku iesaisti;
 • nodrošina ilgtermiņa abpusēji bagātinošas attiecības ar projektu pasūtītājiem un citām ieinteresētajām pusēm;
 • palīdz attīstīt zīmolu vērtību un uzņēmuma tēlu.

Īstenojot KSA aktivitātes, AS “Būvuzņēmums Restaurators” ņem vērā šādus aspektus:

 • tieša saistība ar restaurāciju, amatniecību vai būvniecību, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • aktivitāte orientēta uz sabiedrības ieguvumu ilgtermiņā;
 • ietver komunikācijas potenciālu, un nav nepieciešams ieguldīt nesamērīgus papildu līdzekļus komunikācijas nodrošināšanā;
 • viena projekta ietvaros organizētāju un citu atbalstītāju reputācija nedrīkst būt pretrunā ar AS “Būvuzņēmums Restaurators” kapitālsabiedrību un zīmolu vērtībām un raksturu.
 1. AS “Būvuzņēmums Restaurators” neatbalsta:
 • aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu;
 • uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes.

***

Comments are closed.